Restaurante Sasoie

Our Txakoli

Txakoli map / Gernika / Restaurante Sasoie

Taste our txakolis with...

Smoked sardines