11 Aldeanos

Our Txakoli

Txakoli map / Bilbao / 11 Aldeanos

Taste our txakolis with...

Tartar of bluefin tuna with anchovies mayonnaise.